Max 140 Skill 140 chuẩn bá đạo                           
Giới thiệu server:
Hướng dẫn buôn 4Job mới (có buôn 3Job và buôn 2Job)
Hướng dẫn sắp skill và thanh menu mới
Hướng dẫn vào siêu thị và sử dụng siêu thị mới
Hướng dẫn nuôi, hồi sinh, trang bị cho thú
Thời trang diễm mi phục mới


Hệ thống Job theo chuẩn Joymax 2010 2011


Hệ thống đeo khăn PVP chuẩn


Thanh để slot skill mới


Khóa gia nhập nhóm


Bổ nhiệm chủ Party


Chát xem thông tin món đồ


Hệ thống Web Mail F10 chuẩn Joymax


New Job System


Có thể tự chế tạo đá bảo hộ để dùng


Đá bảo hộ không nổ đồ, nếu thất bại chỉ giảm 1+


Hệ thống chế tạo chuẩn Joymax


Hệ thống công thức đá chuẩn Joymax


Chức năng nghề nghiệp chuẩn Joymax
Clip hướng dẫn sử dụng Bot Bá Đạo đơn giản:
.